Regulamin dodatkowego ubezpieczenia przesyłki

 

 

Warunki ogólne:

 

 1. Dodatkowe ubezpieczenie przesyłki w kwocie 3,99 zł jest opcjonalne i dostępne dla klientów sklepu AlmaMed podczas składania zamówienia.
 2. Ubezpieczenie dotyczy jednej przesyłki i obowiązuje do momentu jej doręczenia klientowi.
 3. Ubezpieczenie przesyłki obejmuje przypadki uszkodzenia towaru w transporcie.

 

Wykupienie ubezpieczenia:

 

 1. Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie przesyłki podczas składania zamówienia w sklepie AlmaMed.
 2. Opłata za ubezpieczenie wynosi 3,99 zł i jest doliczana do całkowitej kwoty zamówienia.
 3. Wykupienie ubezpieczenia jest dobrowolne i zależy od decyzji klienta.

 

Zgłoszenie reklamacji:

 

 1. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, klient ma obowiązek zgłosić reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@almamed.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • Numer zamówienia.
 • Opis uszkodzeń.
 • Zdjęcia uszkodzonego towaru.
 • Skan protokołu szkody wystawionego przez firmę kurierską.

 

Wymiana uszkodzonego towaru:

 

 1. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, sklep AlmaMed podejmuje decyzję o natychmiastowej wymianie uszkodzonego towaru.
 2. Sklep nie czeka na decyzję firmy kurierskiej odnośnie odszkodowania.
 3. Nowy produkt zostaje wysłany do klienta bez dodatkowych kosztów.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu uszkodzonego towaru po otrzymaniu nowego produktu.

 

Wyłączenia odpowiedzialności:

 

 1. Sklep AlmaMed nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania towaru przez klienta.
 2. Ubezpieczenie nie obejmuje zgubienia przesyłki lub uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego adresowania przez klienta.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1. Sklep AlmaMed zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu dodatkowego ubezpieczenia przesyłki w dowolnym momencie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, obowiązujące będą zaktualizowane postanowienia opublikowane na stronie internetowej sklepu AlmaMed.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z dodatkowym ubezpieczeniem przesyłki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu AlmaMed.
 5. Sklep AlmaMed zastrzega sobie prawo do odmowy wykupienia dodatkowego ubezpieczenia przesyłki w przypadku uzasadnionych okoliczności.

 

 

Regulamin dodatkowego ubezpieczenia przesyłki w sklepie AlmaMed ma moc obowiązującą od momentu opublikowania na stronie internetowej sklepu i dotyczy wszystkich klientów wykupujących to ubezpieczenie.